New Order

การชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร.

ชื่อของคุณ (required)

อีเมลของคุณ (required)

ที่อยู่ของคุณ (required)

ที่อยู่จัดส่งของคุณ (required)

วันสั่ง (required)

ความคิดเห็นของคุณ

 

 

กรุณาโอนเงินทั้งหมดของการสั่งซื้อของคุณไปยังบัญชีธนาคารของคุณ -
หลังจากได้รับการโอนเงินของคุณเราจะจัดส่งออกการสั่งซื้อสินค้าของคุณให้เร็วที่สุด.
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินโดยการส่งอีเมล์ไปยัง -  sales@enservgreen.com

__________________________________________________________________________

ข้อมูลธนาคารของคุณ:

Account Name: Enserv Green Co, Ltd

Account Number: 1234567890

Bank: SCB

Branch: soi pattra 5, Bangkok, Thailand

Swift Code: SCB12345

____________________________________________________________________

ขอบคุณสำหรับธุรกิจของคุณ.

Enserv Green Sales Team.